Ciasteczka stosowane są po to, aby przygotować dla użytkownika sieci najlepsze ustawienia naszej strony. Oprócz tego ciasteczka są wykorzystywane przez osoby trzecie, aby użytkownikowi strony przygotować spersonalizowane informacje reklamowe. Przez wejście na naszą stronę, użytkownik zgadza się na zainstalowanie ciasteczek na swoim komputerze. Dalsze informacje o ciasteczkach i ich deaktywacji znajdziecie Państwo poniżej.
 
 
 
 
 

Najważniejsze wartości firmy Nordlam

Nasze wartości to nasza przewaga

Wydajność – to jedno słowo doskonale określa wyróżnik fi rmy Nordlam. W procesie produkcyjnym, w produkcie, dla poszczególnych pracowników. Dokładny opis tego, co sprawia że fi rma z Magdeburga jest wydajnym producentem drewna klejonego znajduje się w niżej wymienionych siedmiu wartościach.

Lider technologii

Oparty na najnowocześniejszych technologiach park maszynowy i unikalna konfi guracja urządzeń sprawiają, że zakłady Nordlam są unikalne i że konkurencja nawet nie może się zbliżyć do uzyskiwan- ych przez nie parametrów wydajności.
 

Wymagający

Przedsiębiorstwo i zatrudnieni w nim pracownicy stawiają wysokie wymagania w kwestii jakości i usług – przede wszystkim sobie. Aby móc wspierać klientów i partnerów w realizacji ich projektów rozpatrywane są różne opcje rozwiązań i podejmowane są wszelkie możliwe próby.
 

Wydajny

Nasi pracownicy okazali znacznie więcej siły fi zycznej i siły woli niż by się tego można spodziewać w wielu sytuacjach, nie tylko podczas budowy nowego zakładu. Także w codziennej pracy udowadniają, dlaczego Nordlam jest liderem: sumienność i efektywność – to fi lary etosu pracy fi rmy Nordlam.
 

Ludzki

Bazująca na szacunku i uznaniu obsługa klientów, dostaw- ców i pracowników jest dla nas podstawą stabilnej i konstruk- tywnej działalności. Oznacza to, że rozwój przedsiębiorstwa – pod względem trwałości – opiera się na zasadach dobrze działającej ko- munikacji i długotrwałych stosunków międzyludzkich.
 

Szybki

Szybkość w parze z rozwagą – to decydujące czynniki dla podej- mowania istotnych decyzji i realizowania nowych zasad. Jakość fi rmy Nordlam pozwala również klientom mieć pewność, że będą mogli się skutecznie rozwijać razem z partnerami na trudnym i bard- zo konkurencyjnym rynku.
 

Niezależność

Znamy dokładnie nasz produkt, dzięki czemu mamy możliwość szybkiego i efektywnego reagowania na nowe potrzeby rynku. Ta świadomość wzmacnia nas i umożliwia nam wychodzenie nap- rzeciw nawet trudnym sytuacjom z odpowiednim spokojem i kompetencją. Takie uczucie chcielibyśmy przekazać dalej, naszym klientom.
 

Obecny

Obecność w 20 krajach, wysoka rozpoznawalność w branży drzewnej, codzienny kontakt z klientem i stała dostępność przemawiają za intensywnymi stosunkami z klientem oraz naturalną otwartością na nowości.